Previous slide
Next slide

Privacybeleid

Welkom. Dit is het privacybeleid van Social Sport Pro handelend onder de naam Team Moody, gevestigd aan de Plaspoelstraat 7, in (2265XJ) Leidschendam (hierna: “Team Moody”, “we”, “wij” of “ons”). Team Moody hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Team Moody is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij een van de Team Moody-vestigingen genoemd op de website www.Team Moody.nl (“Lidmaatschap”), of wanneer je gebruikmaakt van een van onze andere diensten, zoals het aanvragen van een proefles, het gebruik van de website (“Website”) of de applicatie (“App”) (gezamenlijk: “Diensten”). In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Team Moody je direct dan wel indirect identificeren. De persoonsgegevens die wij van je verwerken in het kader van jouw Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

 • Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, foto, en eventueel de naam van je gezinsleden of gezinslid.

 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

 • Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso).

 • Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van je Lidmaatschap, de vestiging waar je je hebt ingeschreven, je lidmaatschapsnummer en je lidmaatschapsvorm en indien van toepassing jouw reden van opzegging;

 • Gegevens betreffende het gebruik van jouw Lidmaatschap en de Diensten, zoals jouw bezoeken aan de vestiging, jouw reserveringen van groepslessen en eventuele misdragingen in onze vestigingen;

 • Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;

 • Opnamen van videobeelden en foto’s, tijdens een training kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden

 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

 • Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld op een van de vestigingen;

 • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Wat wij doen met jouw gegevens

Team Moody verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Team Moody reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen ben je vrij om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kan je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten en jouw Lidmaatschap(pen). Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: Team Moody verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten en de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Team Moody verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Team Moody jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Team Moody die voor jou interessant kunnen zijn, indien je een Team Moody Lidmaatschap hebt.

Tot slot gebruikt Team Moody jouw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Team Moody of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: Met jouw toestemming kan Team Moody jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien je geen Lidmaatschap hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Team Moody die voor jou interessant kunnen zijn.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Team Moody verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Delen van jouw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Team Moody hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Team Moody.

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan (toe)leveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, zoals de leverancier van de software waarmee onze bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten of de uitvoering van jouw Lidmaatschap. Wij jouw persoonsgegevens ook delen met de leverancier die (onderdelen van) de klantenservice voor ons verzorgt.Daarnaast kan Team Moody jouw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Team Moody jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij anders is vermeld in onze documentatie, in onze App of op onze Website. Het kan wel zijn dat onze dienstverleners zoals IT-leveranciers jouw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven naar een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als door de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan natuurlijke personen wordt geboden, of vanuit zo’n land toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via privacy@Team Moody.nl.

Minderjarigen

 Indien je jonger bent dan 16 jaar en voor zover wij vertrouwen op toestemming als wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken, verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen.

Beveiliging van jouw gegevens

Team Moody neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Team Moody er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:  I. de periode gedurende welke we een lopende relatie met jou hebben (zoals jouw Lidmaatschap); II. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Team Moody onderworpen is; en III. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden.

 

Social media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of  YouTube. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Team Moody geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

 

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage, correctie en wissing van jouw persoonsgegevens: Team Moody onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Team Moody worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn. Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

 • Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld jouw Lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

 • Intrekken van toestemming: Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

 • Recht van verzet: Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 • Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van Team Moody de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

 • Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • Recht tot het indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Team Moody via onderstaande contactgegevens:

Team Moody Plaspoelstraat 7, 2265XJ Leidschendam e-mail: alexander@teammoody.nl

 

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

 

We gebruiken deze cookies om de website goed te laten functioneren. Als je op onze website blijft, gaan we er vanuit dat je dit prima vindt.